Kdo zná druhé ?

 

Jiu-Jitsu & Wing Chun.cz a psychologie

 

Většina škol sebeobrany, bojových umění a  publikací o sebeobraně, soustřeďuje svoji pozornost pouze na technické a fyzikální řešení konfliktů za použití širokého repertoáru technik, s tím, že obránce je už samozřejmě hotová, a v takové míře životem vyzrálá osobnost, která už nemá zapotřebí bojovat sama se sebou a stejně tak dokonale zná i sama sebe.

Skutečností je ale fakt, že člověk, jeho osobnost, vlastnosti, jakož i chování a postoje v nejrůznějších životních situacích, může být sám sobě tím největším nepřítelem.

Proto se ve svých úvahách a zamyšleních zabývám tím, co je moudré, správné, patřičné, ušlechtilé a co nikoliv. Aby stanoviska a rozhodnutí člověka v situacích, do níž ho život staví, byla náležitá, přiměřená a vhodná – moudrá, správná a mravná. Životní moudrost a mravní ušlechtilost zahrnuje takové vlastnosti jako jsou čestnost a střídmost, vlídnost a shovívavost, uvážlivost a prozíravost, přátelství a svornost, statečnost a nebojácnost. Těchto vlastností si cením nejvíce a vyzvedávám je nad  všechnu sílu, bohatství a moc. Ale získání těchto ušlechtilých vlastností stojí člověka mnoho námahy a odříkání, píle a odvahy, trpělivosti a vytrvalosti. Moudrý člověk posuzuje věci správně, umí předvídat, uchovává si klidnou mysl, a chybuje-li, chybu přizná a hledá nápravu. Mravně ušlechtilého člověka vyznačuje ctnostné jednání – dobrotivost a laskavost, ukázněnost a umírněnost, pravý stud a svatost.Takový člověk nikdy neklesá na mysli, vždy dbá  osobní cti a důstojnosti. Moudří a mravní jsou skromní a tiší, čestní a spravedliví, a proto jsou u všech ostatních lidí v úctě a vážnosti a jejich jednání je hodno následování.

Pravým opakem lidí moudrých a mravných jsou lidé hloupí a nevzdělaní, chytráci a podvodníci, lenoši a požitkáři, nízcí a podlí, prospěcháři a mamonáři, nadutci a domýšlivci, lakomci a ničemové, hrubci a sobci. Ti si nezaslouží  nic než výsměch a odsouzení, a také jejich jednání veřejně kritizovat a důrazně  před ním každého varovat.

Proto seznamuji již od samého začátku žáky s různými aspekty duchovní a světské morálky a etiky a moudrostí národů Východu, vštěpováním základních ctností – dobročinností, mravností, trpělivostí a horlivostí, ale i varuji před pýchou, žádostivostí, hněvem, závistí a nevědomostí, pranýřováním domýšlivosti a sobectví, lakoty a chamtivosti, lenosti a lhostejnosti, prchlivosti  a svárlivosti.

Úspěch obrany závisí cca z 80% na osobních vlastnostech obránce, na jeho ovládání sebe sama, životní zralosti, názorech na svět a na lidi kolem sebe vůbec, na žebříčku hodnot atd. V neposlední řadě i na celkové vyrovnanosti člověka jako takového.  

 

K zájmu o trénink sebeobranného systému Wing Chun.cz, mezi slušnými lidmi, napomáhá a motivuje i stále se zvyšující nárůst násilných trestných činů, fyzického násilí, vražd, loupeží, přepadení, znásilnění atd.

 

Jít cestou ,,bojových umění, znamená osvobozovat pouze sebe sama. Cesta ,,bojových umění,, nespočívá v získání opasku, výkonnostních stupňů, vítězství, nebo v zdokonalování technických předností. Ve skutečné cestě ,,bojových umění,, není vítězství ani porážky, jen snaha o vlastní zdokonalení, a zlepšování kvality sebe sama. 

Ať někdy v budoucnosti budete Wing Chun-Prošek.cz, cvičit, nebo ne, snažte se být  takovými, abyste se za sebe nemuseli stydět, abyste pociťovali radost z radosti druhých, byli upřímní a čestní. Ti z vás, kteří propadnou kouzlu tohoto bojového umění, mi dají za pravdu, když říkám, že přátelství mezi lidmi, důvěra a kamarádství jsou věci, které se nedají nijak nahradit. Nashledanou na prvním tréninku se těší.                   

                                 Zakladatel, hlavní lektor WLC & ATC, prezident ATC, o.s. J.Prošek

 

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode