Mládež a dospělí

 

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM DĚTÍ A MLÁDEŽE,

Nárůst sociálně patologických jevů, mladistvé delikvence, závislostí a problematiky drog, je velmi ožehavou otázkou současnosti. Tomuto problému, a zejména jeho prevenci, se věnuje Wing-Lam ,,Centrum“ Beroun, od jeho založení v r.1993.W.L.C. Beroun, je již devatenáct let garantem programů, které hrají důležitou roli v prevenci výskytu patologických jevů, - agrese, šikany, vandalismu, závislostí, fyzického násilí, prekriminálního a kriminálního chování, zneužívání sektami, rasismu, sexuálního zneužívání, týrání, domácího násilí a dalších sociálně patologických jevů. W.L.C. Beroun, může  pomoci rodičům v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí, a k dovednosti žít ve formálních společenských institucích. A zároveň ovlivnit proces v osvojování příslušných forem chování, včetně rozvoje sociálních a komunikačních dovedností. V oblasti primární prevence, informuje děti a mládež, o návykových látkách, a jejich škodlivému působení.V neposlední řadě W.L.C. Beroun, a Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu o.s. Beroun založené v r. 2008, nabízí a organizuje smysluplné využití volného času dětí a mládeže,  /a dospělých / ve kterém není prostor pro jakýkoliv vývoj patologických jevů, či vyhledávání drog.a návykových látek.

 

Sociální rozvoj

V oblasti sociálního rozvoje, zdravého životního stylu, a využívání volného času, rozvíjíme, kulturní a společenskou úroveň dětí, pomocí fyzických a psychologických dovedností, sebepoznáváním, sebepojetím atd./ www.taijiquan-beroun.cz / Tím se u dětí upevňují mezilidské vztahy, schopnost empatie, vzájemný respekt, podpora a pomoc. Nedílnou součástí rozvoje dítěte, je i oblast komunikace. Schopnost dialogu, verbální a neverbální komunikační dovednosti, řešení konfliktů, odmítání,  prosba, vyjednávání, vysvětlování, a komunikační obrany proti manipulaci, ale i schopnost spolupráce a soutěživost. Dovednost ustoupit, respektovat názor druhého, řešit konflikt, vyjádřit nesouhlas apod. rozvíjí poznávací schopnost dětí, a pozornost vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, jsou velmi důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů.

 

Morální rozvoj

Je zaměřen na rozvoj rozhodovacích dovedností, a schopnosti řešení problémů.  Děti se učí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, umění vyrovnat se s neúspěchem, řešení zátěžových situací.

 

Další oblastí  preventivního programu W.L.C. je praktická etika, hodnoty a postoje.

Děti získávají povědomí o kvalitách typu: spolehlivosti, spravedlnosti, respektování a dovednosti v eticky problematických situacích všedního dne.

Proto považuji za velmi důležité, abych právě já / učitel / a všichni instruktoři a asistenti W.L.C. Beroun, byly ve všech oblastech, včetně praktické výuky sebeobranného systému Wing Chun, / dětem a mládeži, ale i dospělým, velmi dobrým vzorem.

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina,

Cílem působení programů W.L.C. v oblasti prevence sociálně patologických jevů je  jedinec, /dítě / který dokáže být odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a mentálním schopnostem.

 

Nabídka spolupráce,

Dalším cílem v oblasti působení programů a činnosti W.L.C. Beroun ,je nabídka pomoci a spolupráce s institucemi, školami, centry, MÚ atd. které pracují v oblasti prevence sociálně patologických jevů, a nabídce alternativního využití volného času, a zdravého životního stylu dětí a mládeže, z rodin s nízkou socio-kulturní úrovní, ve kterých jsou životní hodnoty vybudované na jiných základech. A kde se již setkáváme s problémy mladistvé delikvence / šikanou, vandalismem, kriminalitou a dalších forem násilného chování /

 

Předmět:

Reflexní sebeobrana Wing Chun-systém W.L.C. pro děti a mládež / od 4- do16 let /

Stanovené cíle preventivního programu:

 

- Podpora rozvoje a sebepoznání osobnosti,

- Růst sebevědomí, sebedůvěry, osobní ochrany zdraví a bezpečnosti

- Rozvoj činností ovlivňující zdraví, - bezpečnost a hygiena – průpravná, kompenzační a relaxační cvičení

- Rozvoj pohybové činnosti – úpolové hry na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, rychlosti a vytrvalosti

- Rozvoj úpolových a průpravných cvičení, prevence pádů, orientace v prostoru, obraty atd.

- Výuka základní formy, předepsaných dovedností a  realistických sebeobranných aplikací, reflexní sebeobrany, systému Wing Chun - W.L.C.  

- Posílit duševní odolnost jedince vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům.

- Zvýšit psychickou a fyzickou odolnost a schopnost čelit stresovým situacím

- Relaxace, kreativita a citlivost v mezilidských vztazích, pří řešení problémových situací

   / i ve hře /

- Posilování sebedůvěry se současným respektováním práv ostatních lidí v rodině, škole,

   na veřejnosti

- Spolupráce, vrstevnický tlak,obrana proti manipulaci, a smysl života.

- Schopnost samostatného / správného / rozhodnutí,

- Schopnost řešit, a nalézt pomoc pro řešení problémů.

- Vyhranit negativní vztah k delikvenci, patologickým jevům, a návykovým látkám.

- Podílet se na  tvorbě prostředí a životních podmínek.

 

 

                   Tel: 607  919 927  E-mail: wingchun.prosek@gmail.com

                       www.taijiquan-beroun.cz

                       www.sebeobrana-beroun.cz

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode